4k

 1. CJ
 2. CJ
 3. JoeM
 4. Steve Wright
 5. Shane
 6. Shane
 7. Shane
 8. Shane
 9. DYohn
 10. GHilinski
 11. pillatier
 12. pillatier
 13. pillatier
 14. Shane
 15. Shane
 16. Max Yokell
 17. Shane
 18. Shane
 19. John F
 20. Shane