avr

 1. CJ
 2. JeffC
 3. Zak
 4. Shane
 5. Shane
 6. John Beavers
 7. Shane
 8. Shane
 9. DYohn
 10. Saurav
 11. Max Yokell
 12. Stefan
 13. jasn
 14. chad
 15. Jeffrey Forner
 16. Dan Driscoll
 17. JoeM
 18. Mike B
 19. Susan Steele
 20. RJ